За нас

Обща информация

Неправителствена организация “СНЦ- Пирин ТВ” е основана през 2003 година в град Благоевград и се ръководи от инженер Емил Радев. Главната мисията на организацията е защита на човешките права; изграждането и утвърждаването на гражданско общество в България; формиране на гражданска култура на информираност и активно гражданство сред българското население. Организацията работи за културно, образователно, научно и икономическо развитие чрез активното включване на хората, гражданския сектор и институциите. Медиен партньор на НПО “СНЦ- Пирин ТВ” е телевизия “Пирин ТВ”.

Предмет на дейност

  • организиране на международни, национални и регионални симпозиуми, семинари, срещи в страната и чужбина;
  • набиране на дарения и спонсорство за изпълнение на проекти на трети лица;
  • организиране и финансиране на други, позволени от закона дейности, свързани с целите на Сдружението

Основните дейности, които НПО “СНЦ- Пирин ТВ” извършва, са работа по проекти, свързани с:

  1. Образованието на социално слаби малцинствени групи;
  2. Системна работа с организации и общности за борба с домашното насилие на жени и деца, трафика на хора и различните форми на престъпност сред малолетните.
  3. Реализиране на ТВ програми с тематика- популяризиране на дейностите на Европейския парламент; борбата с домашното насилие; незаконния трафик на хора; насилието сред младежите в училищата; промоция на равенството между половете и активното включване на младите хора и възможности за тяхното развитие.
  4. Разработване на проекти насочени към превенция на незаконен трафик на хора; превенция на насилието сред младежи в училищата;
  5. Разработване на проекти създаващи среда за междукултурен обмен, за приобщаване на младежите към основните европейски демократични ценности и стандарти, за приемственост на идеята за евпорейско гражданство.
bg_BGBulgarian